Kurs księgowy - podstawy

Certyfikowany kurs księgowy od podstaw

100% zajęć przy komputerach!!! czysta praktyka

 

TRYB WEEKENDOWY:  22 luty 2020 r. - zakończenie 1 marzec 2020 r. -  2 weekendy (soboty, niedziele) w godzinach 10.00-16.00 (4 spotkania)

 

 

  PROMOCJA   Cena: 799  499  - zł 

 

 

Szkolenia z księgowości skierowane są do osób, które pragną rozpocząć swoją przygodę z księgowością lub chcą nauczyć się praktycznej obsługi następujących programów:

 1. Symfonia Finanse i Księgowość (Pełna księgowość, prowadzenie ksiąg handlowych).
 2. Symfonia Mała Księgowość  (Książka Przychodów i Rozchodów)
 3. Płatnik (program do rozliczeń z ZUS)

 
Kluczem do skutecznej nauki jest praktyka

Najskuteczniejsza, najbardziej efektywna metoda rozwoju nowych umiejętności i wiedzy to warsztaty umiejętności praktycznych. Są najskuteczniejsze ponieważ pozwalają przećwiczyć nowe elementy w taki sposób, że uczestnicy mogą ich używać w codziennej pracy już następnego dnia po warsztacie.Warunkiem są ćwiczenia dopasowane do codziennej rzeczywistości.

 • nasz kurs ma formę praktycznych warsztatów komputerowych – faktycznie przygotuje Państwa do pracy w zawodzie, suchą teorię ograniczamy do niezbędnego minimum
 • nasi wykładowcy to czynni zawodowo księgowi i kadrowi
 • każdy kursant pracuje przy oddzielnym stanowisku komputerowym, samodzielnie wykonując wszystkie ćwiczenia
 • pod okiem doświadczonego trenera uczymy prowadzić księgowość małej i średniej firmy, kursant uczestniczy w tworzeniu bilansu, list płac, sporządzaniu sprawozdania finansowego przedsiębiorstw, prowadzenia ksiąg rachunkowych

 

Dla kogo nasze szkolenie:

 • szkolenie skierowane jest do osób początkujących"kompletnych laików"jeżeli chodzi o zagadnienia księgowe, osób, które nie miały do czynienia z księgowością, lub posiadają wiedzę teoretyczną (zdobytą np. na studiach) a chciałyby zobaczyć, na czym polega księgowość w praktyce
 • szkolenie kierujemy do osób, które planują związać swoje plany zawodowe z księgowością, w przyszłości pracować w zespołach księgowych, czy na samodzielnych stanowiskach takich jak: samodzielny księgowy czy główny księgowy

 

Zakres szkolenia:

Szkolenie pokrywa bardzo szeroki zakres materiału i wyczerpuje wiele zagadnień. Udało się nam przygotować przemyślany kurs, który zajmuje stosunkowo mniej godzin, jak inne szkolenia, które standardowo mają część teoretyczną oraz część praktyczną. W odróżnieniu od innych szkoleń, my od razu przystępujemy do praktycznych przykładów, które są dokładnie wyjaśnianie przez osoby prowadzące (tutaj w sposób ciągły pojawia się teoria)

Praktyczne warsztaty komputerowe prowadzone przez całe szkolenie.

 

Symfonia Finanse i Księgowość

 • zapoznanie z programem
 • utworzenie nowej firmy
 • omówienie oraz wprowadzenie bilansu otwarcia
 • omówienie oraz definiowanie dokumentów
 • definiowanie rejestrów VAT
 • księgowanie oraz dekretacja zdarzeń gospodarczych
 • omówienie obrotów kont, sald z kontrahentami, urzędami, pracownikami
 • sporządzanie deklaracji VAT, CIT
 • sporządzanie Rachunku Zysków i Strat
 • sporządzanie bilansu

 

Symfonia Mała Księgowość (Książka Przychodów i Rozchodów)

 • zapoznanie z programem
 • wprowadzanie firmy, udziałowca
 • wprowadzanie dokumentów księgowych, dowodów wewnętrznych
 • wprowadzanie kontrahentów
 • ewidencja pracownicza
 • wprowadzanie, ewidencja, amortyzacja środków trwałych
 • rozliczenie jazd (samochód firmowy)
 • sporządzanie deklaracji VAT, PIT

 

Płatnik

 • zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych:
 • płatnika składek /osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,
 • pracowników/członków rodziny
 • zleceniobiorców
 • tworzenie dokumentów:
 • zgłoszeniowych dla firmy i ubezpieczonych, korygujących, wyrejestrowywujących, aktualizujących, rozliczeniowych
 • termin i zasady sporządzania.
 • tworzenie zestawów,
 • obsługa dokumentów w zestawach,
 • weryfikacja zestawów, przesyłanie zestawów do ZUS

 
Zagadnienia teoretyczne poruszane podczas warsztatów komputerowych

 • konto księgowe, metody zapisu, sposób funkcjonowania
 • plan kont
 • aktywa trwałe
 • rzeczowe aktywa trwałe
 • wartości niematerialne i prawne
 • należności długoterminowe
 • inwestycje długoterminowe
 • aktywa obrotowe
 • zapasy
 • należności krótkoterminowe
 • inwestycje krótkoterminowe
 • kapitał (fundusz) własny
 • kapitał
 • zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
 • rozliczenia międzyokresowe
 • wstępnie Bilans
 • ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w przykładach
 • klasyfikacja i sposób ujmowania przychodów
 • klasyfikacja i sposób ujmowania kosztów
 • tworzenie wyniku finansowego
 • wstępnie rachunek zysków i strat
 • ewidencja przychodów oraz kosztów w przykładach
 • należności od odbiorców
 • zobowiązania wobec dostawców
 • pozostałe rozrachunki
 • rozrachunki z pracownikami
 • rozrachunki z Urzędem Skarbowym
 • rozrachunki z ZUS
 • terminy w rozrachunkach
 • przykłady ewidencji rozrachunków
 • zakup i sprzedaż towarów, materiałów i wyrobów gotowych
 • podatek VAT, faktury, terminy
 • wydawanie do produkcji materiałów
 • ewidencja obrotu w przykładach
 • metody wyceny aktywów i pasywów
 • amortyzacja i inwentaryzacja
 • przykłady
 • wynagrodzenie netto i brutto
 • obliczanie składek
 • odprowadzanie składek
 • rozrachunki z ZUS
 • księgi rachunkowe
 • konta księgi głównej i ksiąg pomocniczych
 • otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych
 • poprawianie błędów stwierdzonych w dowodach i zapisach księgowych
 • ochrona i zasady przechowywania dokumentacji
 • ujęcie w księgach rachunkowych zdarzeń powstałych po dniu bilansowym
 • wprowadzenie do sprawozdania finansowego    
 • bilans
 • rachunek zysków i strat
 • zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
 • rachunek przepływów pieniężnych
 • informacja dodatkowa
 • tryb i metody sporządzania oraz ogłaszania sprawozdań
 • odpowiedzialność za sporządzanie sprawozdań
 • rozpoczęcie działalności gospodarczej
 • przekształcenie
 • likwidacja
 • ewidencja zdarzeń gospodarczych
 • tworzenie bilansu
 • kalkulacja wyniku finansowego
 • tworzenie rachunku wyników (zysków i strat) -wariant kalkulacyjny oraz wariant porównawczy

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje:

 • Cd z programami, z których szkolimy (wersje demo, pozwalające wgrać program na komputer domowy do użytku niekomercyjnego)
 • autorskie materiały szkoleniowe


Zaświadczenie:

Po zakończeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Autorski dyplom z naszej jednostki szkoleniowej, potwierdzający nabyte umiejętności

Certyfikacja zawodu - NIEOBOWIĄZKOWE

Osoba, która podejdzie do egzaminu i uzyska co najmniej 60 % punktów możliwych do osiągnięcia, otrzymuje certyfikat (wg klasyfikacji MpiPS)*asystent ds. księgowości (kod zawodu 431101)