Kurs Kadry i Płace

Certyfikowany Kurs Kadry i Płace

rozpoczęcie listopad 2019 r.

  2 weekendy (soboty, niedziele) w godzinach 10.00-16.00 (4 spotkania)

PROMOCJA   Cena: 599  480  - zł całość  

 

   

 

 • kurs prowadzony jest w formie warsztatów – faktycznie przygotowuje do pracy na stanowiskach związanych z obsługą kadrowo – płacową podmiotów gospodarczych i różnego rodzaju instytucji
 • trener to specjalista zarówno teoretyczny jak i praktyczny
 • 80% ćwiczeń na programie Symfonia Kadry i Płace oraz Płatniku, 20% zajęć teoretycznych
 • na zajęciach pracujemy na licznych przykładach; liczymy listy płac, zasiłki, rozliczamy składki ZUS, sporządzamy deklaracje podatkowe, wypełniamy druki oraz inne dokumenty.


!! Nauczymy !!

 • dzięki kursowi nauczysz się samodzielnie rozliczać pracowników, składki ZUS, sporządzać deklaracje podatkowe i prowadzić dokumentację personalną
 • poznasz prawo pracy, system ubezpieczeń, opodatkowania dochodów podatkiem dochodowym od osób fizycznych
 • nabędziesz umiejętność poprawnego naliczania listy płac z tytułu zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę, rozliczania umów cywilno-prawnych, naliczania poszczególnych składników płacowych, zasiłków i przerw w pracy

Nasze grupy liczą od 6 do 12 osób


Do kogo jest kierowany ?

Ten kurs jest właśnie dla Ciebie:

 • jeśli nie miałeś styczności z zagadnieniami dotyczącymi kadr i płac oraz prawa pracy (kurs prowadzony jest od podstaw)
 • masz niewielką wiedzę z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń, wyliczania wynagrodzeń i chciałbyś poszerzyć swoją wiedzę
 • chcesz rozpocząć pracę w działach kadrowo-płacowych
 • prowadzisz swoją firmę i chciałbyś samodzielnie rozliczać siebie i swoich pracowników
 • chcesz realnie podnieść swoje szanse i atrakcyjność na rynku pracy


Plan kursu

I spotkanie - 8 godz. lekcyjnych

 1. Obowiązki pracodawców w zakresie normowania płac pracownikom.
 2. Charakterystyka i znaczenie norm zakładowych w zakresie wynagradzania: regulamin wynagradzania umów o pracę.
 3. Minimalna płaca oraz zasady jej wyrównywania.
 4. Wynagrodzenie w umowie: netto/ brutto.
 5. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne
 6. Podstawa wymiaru składki zdrowotnej, w tym obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy.
 7. Zasady naliczania i opłacania składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
 8. Zasady opodatkowania wynagrodzeń pracowniczych w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 9. Koszty uzyskania przychodów przez pracowników: podstawowe, podwyższone.
 10. Ustalenie podstawy opodatkowania, stosowanie skali podatkowej, zasady obliczania i poboru zaliczki na podatek dochodowy.
 11. Sporządzenie kilku wariantów list płac.

 

II spotkanie – 8 godz. lekcyjnych

Urlop wypoczynkowy

 1. Prawo do urlopu wypoczynkowego.
 2. Wyliczenie stażu pracy uprawniającego do urlopu na podstawie dokumentów zgromadzonych w aktach osobowych.
 3. Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy.
 4. Naliczanie urlopów wypoczynkowych proporcjonalnie.
 5. Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego.
 6. Urlop na żądanie.
 7. Urlop wypoczynkowy, zaległe urlopy, jego przedawnienie.
 8. Prawo do wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.
 9. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy


Wynagrodzenie za czas zwolnień od pracy

 1. Sposób usprawiedliwiania nieobecności w pracy.
 2. Zasady obliczania wynagrodzenia za czas zwolnień od pracy, za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.
 3. Urlopy okolicznościowe - dokumenty potwierdzające prawo do urlopu

Umowy cywilno-prawne

 1. Charakterystyka umów cywilnych: umowa zlecenie, umowa o dzieło.
 2. Treść umów cywilnych, określenie wynagrodzenia i różnych świadczeń.
 3. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu osób zatrudnionych na umowach cywilnych.
 4. Koszty uzyskania przychodów stosowane przy wyliczaniu umów cywilno-prawnych.
 5. Obliczenie i pobór zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, pobór podatku zryczałtowanego.
 6. Sporządzenie listy płac dla zleceniobiorców, wykonawcy dzieła.

Praca w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej

 1. Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe.
 2. Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych.
 3. Udzielenie czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych.
 4. Wysokość dodatku za pracę w porze nocnej.

 

III spotkanie – 8 godz. lekcyjnych

 1. Ustalanie prawa do świadczeń chorobowych.
 2. Wynagrodzenie za czas choroby.
 3. Zasiłek chorobowy, opiekuńczy, macierzyński, rodzicielski
 4. Urlop ojcowski i świadczenie rehabilitacyjne
 5. Wypadki przy pracy i choroba zawodowa.
 6. Dokumentowanie prawa do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego.

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego

 1. Wynagrodzenie przyjmowane do podstawy wymiaru zasiłku (przychód pomniejszony o składki finansowane ze środków własnych pracownika).
 2. Okres, z którego ustala się podstawę wymiaru zasiłku.
 3. Ustalanie podstawy wymiaru w przypadku niezdolności powstałej przed upływem pierwszego miesiąca kalendarzowego.
 4. Ustalanie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.
 5. Podstawa wymiaru zasiłku w razie zmiany wymiaru czasu pracy.
 6. Zasady uwzględniania w podstawie wymiaru zasiłku premii, nagród i innych składników wynagrodzenia przysługujących za okresy miesięczne, kwartalne i roczne.
 7. Ponowne ustalanie podstawy wymiaru zasiłków.

 

IV spotkanie – 8 godz. lekcyjnych

 1. Obliczenie wynagrodzenia za część miesiąca, gdy pracownik korzystał w nim ze zwolnienia lekarskiego.
 2. Obliczenie wynagrodzenie za część miesiąca, gdy pracownik był nieobecny w pracy z innego powodu niż choroba.
 3. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu pracowników, w tym przebywających na urlopach macierzyńskich, wychowawczych i bezpłatnych.
 4. Sporządzenie list płac.
 5. Ćwiczenia podsumowujące wszystkie zagadnienia dotyczące płac.

 

Rozliczenie z Urzędem Skarbowym.

 1. Na podstawie zestawienia i karty wynagrodzeń - rozliczenie z urzędem skarbowym, w tym sporządzenie PIT-11, PIT-40 PIT-4R

 

Kartoteki osobowe

 1. Nawiązanie stosunku pracy (rodzaje umów o pracę).
 2. Konstrukcja umowy o pracy, informacji o zatrudnieniu, zakresu obowiązków.
 3. Akta osobowe.
 4. Regulamin pracy i wynagradzania.
 5. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem.
 6. Porozumienie zmieniające umowy o pracę.
 7. Wypowiedzenie warunków pracy i płacy.
 8. Zasady rozwiązywania umów o pracę w drodze wypowiedzenia oraz za porozumieniem stron.
 9. Zasady rozwiązywania umów w trybie natychmiastowym.
 10. Uprawnienia i obowiązki pracodawcy wobec zwolnionego pracownika.
 11. Zasady wydawania świadectw pracy.

 

Kurs obejmuje:

Czas trwania kursu wynosi 32 godziny lekcyjne (godzina lekcyjna to 45 minut).


Jako uczestnik szkolenia OTRZYMUJESZ

 • CERTYFIKAT (wg klasyfikacji MPiPS)*
 • specjalista ds. kadr (kod zawodu 242307)
 • autorskie materiały szkoleniowe przygotowywane przez naszych trenerów

 

Zaświadczenie

Po zakończeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu

Certyfikacja zawodu *

Dodatkowo osoba, która podejdzie do egzaminu i uzyska co najmniej 60 % punktów możliwych do osiągnięcia, otrzymuje certyfikat (wg klasyfikacji MPiPS)* specjalista
ds. kadr (kod zawodu 242307).